Implementeringsmodel fra Langgadehus-projektet

10.04.2017
  • ""
Sammen med plejecenteret Langgadehus har vi udviklet en model, der understøtter systematisk implementering.

I Langgadehus-projektet er der arbejdet med systematisk implementering, hvor hele plejecentret gennemgår en planlagt implementeringsproces. Det indebærer, at borgerne screenes, hvorefter de matches med den rette teknologi.

De teknologier, som skal implementeres på Langgadehus i projektetperioden, er modne teknologier, som er klar til implementering. Hensigten med projektet er således ikke at afprøve nye teknologier, men at systematisere arbejdet med at implementere teknologierne.

Det er hensigten, at velfærdsteknologierne skal implementeres systematisk på de øvrige plejecentre i kommunen. Projektet skal kvalificere denne proces ved at afprøve metoder og modeller for vellykket implementering.

Formålet er at dokumentere projektets resultater samt erfaringer med organisering og implementering med henblik på at kvalificere den fremtidige implementering af velfærdsteknologi i stor skala på Københavns Kommunes plejecentre. Desuden at give konkrete anbefalinger til, hvordan implementeringen af velfærdsteknologi i stor skala kan foregå på Københavns Kommunes plejecentre. Evalueringen fokuserer på at udlede generelle erfaringer og anbefalinger, der kan anvendes på tværs af teknologier.

Evalueringen peger på, at:

  • Der er kommet større kendskab til velfærdsteknologierne, og der er sket en stigning i udlånet af velfærdsteknologiske hjælpemidler fra Hjælpemiddelcentrets genbrugsordning.
  • Der er sket en stigning i andelen af medarbejdere, der har brugt de velfærdsteknologier, som er blevet implementeret på Langgadehus i forbindelse med projektet.
  • Projektet har givet et øget fokus på velfærdsteknologier generelt. Medarbejderne beskriver, at de er mere opmærksomme på, hvilke borgere det kunne være relevant at indføre nye teknologier hos. Arbejdsmiljø Københavns opfølgende observation pegede på en øget opmærksomhed på at tænke velfærdsteknologier ind hos både nye og eksisterende beboere.
  • Projektet er langt hen ad vejen lykkedes med at implementere velfærdsteknologi på tværs af vagtlag, således at implementeringen er foregået hele døgnet.
  • Projektet har generelt øget dialogen om hjælpemidler på tværs af vagtlag. Medarbejderne beskriver, at aften- og nattevagter i højere grad end tidligere bliver inddraget i beslutninger om valg af velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgerne. På den vis tages der i højere grad end tidligere hensyn til både borgeres og medarbejderes forskellige behov på tværs af døgnet. Der er dog stadig tilfælde, hvor dialogen på tværs af vagtlag kan styrkes.